ضیافت افطاری

سپاس، خالقی را سزاست که توفیق درک بهاری دیگر از هنگامه ضیافت وصل را نصیبمان ساخت
بنیاد خیریه آراسته سه شنبه 1395/03/25 در ضیافت افطاری میزبان خیرین خود بود.