فرم عضویت خیرین

نیکوکار گرامی؛

مؤسسه آراسته، به عنوان یک سازمان مردمی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی، از سال 1374 تاکنون از استعدادهای تحصیلی درخشان این سرزمین حمایت و تاکنون بیش از 30,000 مترمربع فضای آموزشی به جامعه علمی کشور اهدا نموده است.

امروزه در کشورهای پیشرفته جهان برای پرورش و صیانت از استعداد‌های آینده ساز کوشش های گسترده و برنامه‌های مدونی در نظر گرفته می‌شود. با پیوستن به خانواده بزرگ آراسته و با همراهی پایدارتان، ما را در مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای ایرانمان ، یاری داده و دلگرم سازید.

 

مشخصات
نیکوکار گرامی لطفا نحوه یاری خود با موسسه آراسته را مشخص کنید:
1- حمایت مالی
a. پرداخت دوره ای به موسسه
b. حمایت موردی از فرزندان موسسه آراسته به انتخاب شما
2- همکاری داوطلبانه
3- کمک غیر نقدی بر حسب تقاضای فرزندان
8 + 0 =
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.