فهرست مراکز عام المنفعه

محل

نام

 

رفسنجان

هنرستان امین

1

رفسنجان

خوابگاه خوشبختی دانشگاه ولی عصر

2

رفسنجان

خوابگاه امین دانشگاه ولی عصر

3

رفسنجان

تجهیز دانشگاه

4

رفسنجان

خوابگاه امین

5

رفسنجان

عمارت گلستان

6

 

هنرستان امام رضا

7

احمد آباد کشکوئیه

آموزشگاه

8

شریف آباد کشکوئیه

مجتمع آموزشی امین

9

شریف آباد کشکوئیه

سالن ورزشی

10

شریف آباد کشکوئیه

خانه عباس امین

11

 

مسجد حضرت ولی عصر

12

 

خوابگاه دخترانه

13

شریف آباد کشکوئیه

مسجد قائم(حجتیه)

14

شریف آباد کشکوئیه

زمین ورزشی

15

شریف آباد کشکوئیه

سالن ورزشی بیژن امین

16

شریف آباد کشکوئیه

دبیرستان شهیدان زارع و مرادی

17

شریف آباد کشکوئیه

درمانگاه

18

انار

دانشگاه آزاد

20

هرات

آموزشگاه کشاورزی علی امین

21

یزد

میدان امیر چماق

22

یزد

هنرستان ذکائی

23

یزد

خانه مشق علی امین

24