گزارش سالیانه

1-    گزارش سال 1393 به تفکیک

•    تعداد  مددجویان در حال تحصیل   ...................................................................178نفر
•    تعداد کل مددجویان فارغ التحصیل  .................................................................. 125نفر
•    تعداد مددجویان فارغ التحصیل سال93.............................................................   32 نفر
•    تعداد خانمهای مددجو ................................................................................. 98 نفر
•    تعداد آقایان مددجو .................................................................................... 80 نفر
•    تعداد مجردها..........................................................................................159 نفر
•    تعداد متا هل ها  .......................................................................................19 نفر
•    دانش آموز..............................................................................................23 نفر
•    مقطع کاردانی...........................................................................................13 نفر
•    مقطع کارشناسی .......................................................................................87 نفر
•    مقطع کارشناسی ارشد  ……… ………………………………………………………  33نفر
•    مقطع دکتری............................................................................................ 22 نفر
•    لپ تاپ اهدائی...........................................................................................20 عدد
•    جمع کمک هزینه پرداختی طی 9 ماه  ................................... ............3/330/480/000  ریال
•    کمک هزینه ازدواج 4  زوج
1-1)    مبلغ جهیزیه   ...........................................................................104/000/000 ریال
1-2)    پرداخت وجه نقد  ...................................................................... 000 /000/ 40  ریال
•    وام به مدد جویان به مبلغ ....................................................................280/000/000 ریال
•    خدمات درمانی
                  1-1) هزینه درمان..................................................................................13/000/000 ریال
                  1-2)داروهای اهدائی ............................................................................157/500/000 ریال

 

 

2-    گزارش سال 1392 به تفکیک

•    تعداد  مددجویان پذیرفته شده در سال 92...........................................................47 نفر
•    تعداد مددجویان فارغ التحصیل سال 92 ...........................................................29 نفر
•    دانش آموز..........................................................................................12 نفر
•    مقطع کاردانی.......................................................................................13 نفر
•    مقطع کارشناسی ....................................................................................74 نفر
•    مقطع کارشناسی ارشد ..............................................................................31 نفر
•    مقطع دکتری.........................................................................................12 نفر
•    لپ تاپ اهدائی......................................................................................30 عدد
•    سکه تمام بهار آزادی هدایای فارغ التحصیلی دانشجویان ممتاز ....................................14عدد
•    دوربین عکاسی.......................................................................................1عدد
•    جمع کمک هزینه پرداختی طی 12 ماه  ...............................................3/611/500/000ریال
•    وام به مدد جویان به مبلغ ................................................................. 98/000/000 ریال
•    کمک هزینه ازدواج 4  زوج
                   1-1)مبلغ جهیزیه   .....................................................................................92/000/000 ریال
                   1-2) پرداخت وجه نقد  .................................................................................40/000/000 ریال
•    خدمات درمانی
                   1-1)هزینه درمان................................................................................. 11/000/000 ریال
                  1-2)داروهای اهدائی ..........................................................................................  5 ریال

 

 

3-    گزارش سال 1391 به تفکیک

•    تعداد  مددجویان پذیرفته شده در سال 91.............................................................   24نفر
•    تعداد مددجویان فارغ التحصیل سال 91  .............................................................  18 نفر
•    دانش آموز.............................................................................................   7 نفر
•    مقطع کاردانی..........................................................................................  8  نفر
•    مقطع کارشناسی ......................................................................................  23 نفر
•    مقطع کارشناسی ارشد .................................................................................. 17 نفر
•    مقطع دکتری..............................................................................................4   نفر
•    لپ تاپ اهدائی.......................................................................................... 100عدد
•    
•    جمع کمک هزینه پرداختی طی 12 ماه  ....................................  2/624/000/000 ریال
•    کمک هزینه ازدواج 3 زوج  ..............................................    30/000/000 ریال
•    خدمات درمانی
                     1-1)هزینه درمان...................................................................................   4/500/000ریال
                     1-2)داروهای اهدائی ..............................................................................  .2/500/000 ریال