حامیان مالی

حامیان مالی
حامیان مالی موسسه نیکوکاران  نیک نهادی هستند که با محبت و سخاوت،  موسسه خیریه آراسته را به هر یک از روش های زیر مورد لطف خود قرار داده اند:
1-    پرداخت کمکهای نقدی مستمر یا مقطعی
2-     اهدای لوازم تحصیلی و یا سایر ملزومات زندگی مورد نیاز دانشجویان
3-    ارایه رایگان کالاها و خدمات خود در جشن ها و مناسبت های موسسه
4-    تقبل پرداخت کمک هزینه های  تحصیلی دانشجویان منتخب
فهرست زیر اسامی افرادی است که در این سال ها به یکی از روش های فوق یاور خانواده آراسته بوده اند.
خانواده آراسته سپاس و درود بی‌شمار خود را تقدیم به تمامی این عزیزانی می کند که دشواری‌های مسیر را هموار کردند.

 

لیست حامیان  مالی موسسه آراسته
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
امیر رجایی محمد صمیم
انوشه انوشیروانی محمد علی کاشانی
آقای رحیمی محمد متحدان
بهجت جرئتی مریم بهاری
پروین خلیلی ملیحه بهروز
پور نبوی ملیحه رضایی 
حسن ابراهیمی مهدی برخوردار
حمیده کسمائی مهری آگاه
خانم آذرباز مهندس بخشی
خانم راهواری مهندس خسروشاهی
خانم عباسی دکترعزت شکروی
شهناز پرندیان دکتر نجات
صدیقه اوحدی زهره زائرین
طاهره پرندیان گیتا راهواری
علیرضا شوندی پروین سناوندی
فرشته ضرابیه وحید کرمانچی
فروزنده رئوفی جواد جواهری
فریده گرامی شهلا طریقی
کیهان شکیب زهره نقیبی
دکتر اعتمادی  مهین اعتدالی
محسن آگاه خانم حقوقی
قدسیه بهزادیان سیمین فاتح
فاطمه فیروزی بانک سامان
دکتر خواجویی  
خانم مرشد زاده