پزشکان یاور

- حامیان بهداشتی ودرمانی دانشجویان که شامل پزشکان، دندانپزشکان و روانشناسان مجرب و دلسوزی هستند که به طور رایگان  نیازهای درمانی و دارویی دانشجویان را بر آورده می نمایند . مهربانانی که بی هیچ ادعا و چشمداشتی تمام توان و تخصص خودرا درجهت حفظ سلامت جسمی و روحی مددجویان به کار گرفته اند.

 

لیست حامیان پزشکی موسسه آراسته
نام و نام خانوادگی
دکتر پریسا درخشان
دکتر سهراب صادقی
دکتر شهلا حسینی
دکتر شیرین سعادت
دکتر صبا خانچی
دکتر طباطبائی
دکتر مسعود مهدیه
دکتر ناتاشا حقیقی
دکتر سامان نراقی
دکتر شهاب هاشمی
دکتر محمد فرجاد
دکتر سعید راوندی
دکتر منوچهر روحانی
دکتر رایگانی
دکتر نهال سناوندی