حمایت های تشویقی و تحصیلی

موسسه فرهنگی آراسته با هدف حمایت مالی و معنوی از دانشجویان و دانش آموزان با استعداد، که به دلیل چالش های زندگی شرایط ادامه تحصیل برای آنها نامساعد است، خدمات زیر را ارائه می دهد.

خدمات تحصیلی
•    اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و پویندگان عرصه علم و دانش
•    اعطای وسایل کمک آموزشی

خدمات تشویقی
•    ارائه وام به دانشجویان و دانش آموزان
•    اعطای جهیزیه و کمک هزینه ازدواج

 آموزش ها
•    موسسه آراسته به صورت دوره ای کلاس های مرتبط با نیاز های دانشجویان را برگزر می کند.
•    برخی از این دوره ها عبارتند از کارگاه های مهارت های زندگی، کارگاه کاریابی، کارگاه فن بیان و ...