مطالب تیزری

اهمیت حمایت از تحصیل

شناخت اهمیت فعالیت‌های مؤسسه آراسته در راستای آموزش و تحصیل، نیازمند آشنایی با آثار زیان‌بار ترک تحصیل و فقدان تخصص بر فرد و جامعه است. در ادامه برخی از مهم‌ترین‌ این آثار تشریح شده است.

آراسته در یک نگاه

آشنایی با موسسه آراسته
مؤسسه خیریه آراسته به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی، فعالیت خود را در مهرماه 1375 در شهرهای کرمان، رفسنجان، یزد و قریه های اطراف آغاز نموده است. این مؤسسه با نیت قلبی بنیان گذار آن خانم پروین آراسته کرمانی و با هدف حمایت از استعدادهای جوان این سرزمین تشکیل گردیده است. سازمان مذکور، در سالهای اولیه فعالیت با نام هایی نظیر خوش بختی، علم و فرهنگ آراسته و استعدادهای برتر به صورت محلّی شناخته می شد.